Så arbetar vi med att förhindra smittspridningen

Vi är igång med vaccinering mot Covid-19 av både kunder och personal.

Vi arbetar dagligen med åtgärder för att minska spridningen av Covid-19 i hela vår verksamhet. För ändamålet har vi en arbetsgrupp med regelbundna videolänksmöten för att stämma av och säkerställa att alla verksamheter fungerar samt följa den senaste informationen.
Vi samlar inte större personalgrupper. Vi har god tillgång till skyddskläder och handsprit.
Vi har tydliga rutiner hur vi ska arbeta om kund visar symtom och hos oss arbetar man inte hos smittade kunder utan skyddskläder.
Vi försöker tillhandahålla information på annat språk till dem i vår personal med annat modersmål för att säkerställa
att vi alla arbetar lika.

Tillsammans minskar vi spridningen!

Vaccination mot Covid19
Personstöd vaccinerar alla som har hemsjukvård samt erbjuder även medboende att vaccineras i samband med samma besök.
De som har hemtjänst som kan ta sig till en vaccinationsmottagning bokar sin vaccination via 1177 eller Region Västmanlands kontaktcenter.
De med hemtjänst, som ej har hemsjukvård, och som ej kan ta sig till vaccinationsmottagningarna erbjuds vaccin i hemmet av Personstöds hemsjukvård. I de fallen behöver hemsjukvården ha en remiss av er familjeläkare.
Vaccinet som just nu används av Personstöd är Pfizers men det kan ändras framöver beroende på leveranser.
Personstöds personal, inom hemsjukvård och hemtjänst, bokar själv sina vaccinationer via 1177. Det är viktigt för oss att så många som möjligt av vår personal vaccineras för att skydda de äldre och infektionskänsliga som vi arbetar hos.

Fas 1
I en första fas, som inleddes i slutet av december 2020, vaccineras:
• personer boende på särskilda boenden för äldre
• personer boende på LSS-boende
• personer som har hemtjänst enligt socialtjänstlagen
• personer som har hemsjukvård
• personal som arbetar nära dessa personer
• vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp.

Fas 2
Den andra fasen innefattar följande riskgrupper:
• personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först
• personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation de senaste 12 månaderna och deras hushållskontakter
• personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter
• personer som är 18 år eller äldre som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
• personer som är 18 år eller äldre som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De äldsta erbjuds vaccination först
• personal inom vård och omsorg (inklusive LSS), som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Fas 3
Den tredje fasen omfattar följande riskgrupper:
• Personer i åldern 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning (enligt lista nedan)
• personer i åldern 60–64 år
• personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning (enligt lista nedan)
• personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder. Detta gäller personer 18-59 år med demenssjukdom och kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det gäller även personer som lever i socialt utsatta situationer, till exempel hem- eller papperslösa.
Sjukdomar eller tillstånd som innebär förhöjd risk för allvarlig covid-19:
• Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni
• kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma
• Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
• kronisk lever- eller njursvikt
• diabetes typ 1 och typ 2
• tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
• downs syndrom.

Fas 4
I den avslutande fasen erbjuds vaccination till övriga vuxna som är 18 år och äldre och inte tillhör någon riskgrupp.

Informationsmaterial

Frågor och svar

Personstöd har klara direktiv att endast personal som är friska och symtomfria ska vara på arbetet och vi upplever att detta också efterföljs. Att minimera antal personal hos våra kunder arbetar vi ständigt med och vissa insatser såsom tillsyn och samvaro kan skötas via telefon istället.
Vid symtom arbetar vi efter att det kan vara ett möjlig Corona fall och personalen har då den skyddsutrusning som situationen kräver.
Vi önskar att du som kund kontaktar oss om du känner av symtom innan du får besök. Detta för att medarbetarna ska kunna förbereda sig med adekvat skyddsutrustning så tidigt som möjligt vid misstänkt smitta och på så sätt skydda både personal och andra kunder. De flesta kunder inom hemtjänsten är inom riskgruppen antingen pga av ålder eller sjukdomsbild, så en extra omtanke kanske via telefon eller videosamtal är att föredra just nu.
God handhygien gagnar alla.

I dagsläget har vi god tillgång till både handsprit och godkända skyddskläder. Vaccineringen av personalen är igång. Har du fler frågor kontakta ditt hemtjänstkontor.